Algemene voorwaarden


1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen schoonheidssalon Simply Zen en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.


2. Verplichtingen van het schoonheidssalon

1. Het schoonheidssalon staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.

2. Het schoonheidssalon zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verachte resultaten en eventuele risico's van de behandeling.

3. Het schoonheidssalon zal de  klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

4. Het schoonheidssalon zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekkend die nodig iso m de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.

5. Het schoonheidssalon voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.


3. Verplichtingen van de klant

1. De klant dient alle gegevens aan het schoonheidssalon te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.

2. De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst het schoonheidssalon op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.


4. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie te verstrekken aan derden.


5. Betaling

1. Het schoonheidssalon vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website en in het salon.

2. De vermelde prijzen zijn inclusief btw.

3. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.

4. De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van het schoonheidssalon op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.


6. Annuleringsvoorwaarden

1. De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24uur vooraf aan de afspraak.

2. Wanneer de klant de afspraak niet 24uur van tevoren annuleert, mag het schoonheidssalon 50% van het bedrag van de gekozen behandeling bij de klant in rekening brengen.

3.  Indien de klant meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in het salon komt, mag het schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium aanrekenen.

4. Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag het schoonheidssalon de afspraak annuleren en toch 50% van het bedrag van de gekozen behandeling bij de klant in rekening brengen.

5. In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 5.1, 5.2 en 5.3 te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zeyt.


7. Garantievoorwaarden

1. Het schoonheidssalon biedt de klant 7 dagen garantie op de behandeling en/of producten.

2. Deze garantie geldt niet, wanneer :

* De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door het schoonheidssalon zijn aangeboden.

* De klant de advizen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.

* De klant de producten niet volgens het advies van het schoonheidssalon heeft gebruikt.

* De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.


8. Klachtenafhandeling

1. Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij het schoonheidssalon.

2. Het schoonheidssalon moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.

3. Is een klacht gegrond, dan zal het schoonheidssalon de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.

4. Komen het schoonheidssalon en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.


9. Aansprakelijkheid

Het schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan omdat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen,, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Het schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar het salon .


10. Beschadiging & diefstal

1. Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in het schoonheidssalon beschadigd, dan heeft het schoonheidssalon het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.

2. Diefstal wordt door het schoonheidssalon altijd direct bij de politie gemeld.


11. Behoorlijk gedag

De klant dient zich in het schoonheidssalon te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord gedrag blijft vertonen, heeft het schoonheidssalon het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot het schoonheidssalon te weigeren.


12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Simply Zen en de klant is het Belgische recht van toepassing. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is,is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht  was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.

Simply Zen 2012  |   info@simplyzen.be   | +32 (0)472/83.77.01

Copyright © All Rights Reserved